Definition and meaning of elevate in English

elevateverb
UK/ˈelɪveɪt/
US/ˈelɪveɪt/
Verb Forms
warning
1.c1Nâng cao, Nâng lên, Nâng bậc (Đề cao vị trí, địa vị hoặc tầm quan trọng của ai/cái gì, thường cao hơn so với xứng đáng).
The talented young musician was elevated to the position of concertmaster, surpassing more experienced players.
Nhạc công trẻ tài năng đã được nâng lên vị trí độc tấu chính, vượt qua những người chơi có kinh nghiệm hơn.
The CEO's exceptional leadership skills elevated the company to new heights of success.
Kỹ năng lãnh đạo xuất sắc của CEO đã nâng công ty lên những tầm cao mới của thành công.
More exampleswarning
More collocations
2.c1Nâng cao, Nâng lên (Nâng một vật lên hoặc đặt một vật ở vị trí cao hơn).
She used a ladder to elevate the painting and hang it on the wall.
Cô ấy đã sử dụng một chiếc thang để nâng bức tranh lên và treo nó trên tường.
The platform was designed to elevate the speaker so that everyone could see and hear.
Sân khấu được thiết kế để nâng người nói lên sao cho mọi người có thể nhìn thấy và nghe thấy.
More exampleswarning
3.Nâng cao, Tăng cường (làm tăng mức độ của một thứ lên).
Adding more weights to your workout routine will elevate the intensity and help you build strength.
Thêm nhiều trọng lượng vào bài tập của bạn sẽ nâng cao độ khó và giúp bạn xây dựng sức mạnh.
The new manager's innovative ideas will elevate the company's performance and boost its profitability.
Những ý tưởng đổi mới của người quản lý mới sẽ nâng cao hiệu suất công ty và tăng cường lợi nhuận của nó.
More exampleswarning
4.Nâng cao tinh thần, làm cho ai đó cảm thấy hạnh phúc.
Listening to upbeat music can elevate your mood and make you feel happier.
Nghe nhạc sôi động có thể nâng cao tâm trạng của bạn và khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn.
Spending time in nature has been proven to elevate people's moods and reduce stress.
Dành thời gian ở ngoài thiên nhiên đã được chứng minh là có thể nâng cao tâm trạng của mọi người và giảm căng thẳng.
More exampleswarning

Word of the day

21 May 2024

new-word

()

()
UK
US
Definition, examples & collocations >>

definition
elevate (verb)

Word of the day

21 May 2024

new-word

()

()
UK
US
Definition, examples & collocations >>
Importance of Understanding Vocabulary in Learning English

When you're learning English, it's really important to understand the meaning of each word. It's a key part of getting to grips with the language and using it effectively. Knowing lots of words helps you speak with confidence and understand what you're reading better. Plus, it's the first step to really getting into the language.

Taking the time to learn vocabulary properly from the beginning is a great way to start learning a new language. As you get better, you'll become more confident reading and understanding things in other languages.