Definition and meaning of hyper in English

hyperadjective
UK/ˈhaɪpə(r)/
US/ˈhaɪpər/
1.quá khích, hứng khởi, hoặc quá hăng hái (cảm giác hứng thú hoặc hăng hái một cách quá mức, thường biểu hiện qua hành động hoặc cảm xúc).
The children were hyper before the birthday party, bouncing off the walls with excitement.
Các em nhí đã trở nên hưng phấn trước buổi tiệc sinh nhật, nhảy nhót trên tường với sự hào hứng.
She felt hyper during the job interview, her heart racing and her hands trembling.
Cô ấy cảm thấy hưng phấn trong buổi phỏng vấn việc làm, tim đập nhanh và tay run lên.
More exampleswarning

Word of the day

23 May 2024

new-word

()

()
UK
US
Definition, examples & collocations >>

definition
hyper (adjective)

Word of the day

23 May 2024

new-word

()

()
UK
US
Definition, examples & collocations >>
Importance of Understanding Vocabulary in Learning English

When you're learning English, it's really important to understand the meaning of each word. It's a key part of getting to grips with the language and using it effectively. Knowing lots of words helps you speak with confidence and understand what you're reading better. Plus, it's the first step to really getting into the language.

Taking the time to learn vocabulary properly from the beginning is a great way to start learning a new language. As you get better, you'll become more confident reading and understanding things in other languages.