futurologist nghĩa là gì trong tiếng Anh

futurologistnoun
UK/ˌfjuːtʃəˈrɒlədʒɪst/
US/ˌfjuːtʃəˈrɑːlədʒɪst/
1.Nhà tương lai học (Người chuyên nghiên cứu về tương lai).
My friend Sarah is a futurologist, she studies and predicts future trends and developments.
Bạn của tôi, Sarah, là một nhà tương lai học, cô ấy nghiên cứu và dự đoán xu hướng và phát triển trong tương lai.
The conference featured a renowned futurologist who shared insights on upcoming technological advancements.
Hội nghị có sự tham gia của một nhà tương lai học nổi tiếng chia sẻ thông tin về các tiến bộ công nghệ sắp tới.
Thêm câu ví dụwarning

Từ vựng mỗi ngày

23 Tháng Năm 2024

new-word

()

()
UK
US
Tra cứu thêm định nghĩa và câu ví dụ >>

Định nghĩa
futurologist (noun)

Từ vựng mỗi ngày

23 Tháng Năm 2024

new-word

()

()
UK
US
Tra cứu thêm định nghĩa và câu ví dụ >>
Tầm quan trọng của việc hiểu từ vựng trong việc học tiếng Anh

Khi học tiếng Anh, việc hiểu được nghĩa của từng từ là một phần quan trọng trong quá trình tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả. Thông thạo từ vựng giúp bạn tự tin giao tiếp và hiểu rõ hơn các văn bản, đồng thời cũng là bước đầu tiên để tiếp cận và hiểu sâu hơn về ngôn ngữ này.

Việc tìm hiểu từ vựng kỹ càng từ đầu không chỉ là một phương pháp hiệu quả mà còn là cách tiếp cận tốt trong việc bắt đầu học ngôn ngữ mới. Dần dần, bạn sẽ trở thành một người đọc hiểu thông thạo và tự tin hơn trong việc tiếp cận các nguồn thông tin bằng ngoại ngữ.